Κανόνες Δικαίου για την Οργάνωση και Λειτουργία των Γυμνασίων

  • Δομή και Λειτουργία

Τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη δομή, τη λειτουργία και το σκοπό ύπαρξης των Γυμνασίων δίνει ο νόμος πλαίσιο 1566 του 1985.

  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Με την Υ.Α. 93381/Δ2/2016 ορίστηκε το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα για την Α, Β  και Γ Γυμνασίου.

  • Αξιολόγηση Μαθητών – Φοίτηση – Εξετάσεις – Διαδικασίες – Διαγωγή Μαθητών – Ποινές

Με την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/23-01-2018 καθορίζονται θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής, εγγραφών, μετεγγραφών και φοίτησης (ειδικά για θέματα απουσιών και ενημέρωσης γονέων στο Κεφάλαιο Ε’ – άρθρα 23 έως 29) στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πιο πρόσφατο νομικό κείμενο σχετικό με την αξιολόγηση των μαθητών, τις διαδικασίες των εξετάσεων και άλλες σχετικές διατάξεις είναι το Π.Δ. 126/2016. Ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (1 και 2).

Σχετικά με διαγωγή των μαθητών, τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις επιβαλλόμενες ποινές και τις ανάλογες διαδικασίες, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ (άρθρα 30 έως 32) της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-01-2018.

  • Απαγορεύσεις

1. Για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων ισχυει η απόφαση υπ’ αριθμ. 132328/Γ2/2006, η οποία συμπληρώνεται ως προς την απαγόρευση χρήσης όλων των συσκευών με δυνατότητα καταγραφής εικόνας και ήχου, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 100553/Γ2/2012.

2. Για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους των Δημόσιων Σχολείων ισχύουν με φθίνουσα χρονολογική σειρά οι παρακάτω Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και Υγειονομικές Διατάξεις: α) ΥΔ 76017/2002, β) Ν. 3730/2008 και γ) Ν. 3868/2010.

3. Σχετικά με τις θύρες της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μαθητών, το έγγραφο υπ’ αριθμ. 2368/Γ2/2007.

  • Μαθητικές Κοινότητες

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται στην Υ.Α. 23613/6/Γ2/4094/1986.

  • Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Για το νομικό πλαίσιο που θεσμοθετεί την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

  • Διάφορα

1. Ο προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2018-19.
2. Ο προβλεπόμενος αριθμός ανά σχολικό τμήμα ορίζεται με την Κ.Υ.Α. 129818/Γ2/2013.
3. Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
4. Επιλογή και διδασκαλία Β’ ξένης γλώσσας.