Περιεχόμενα

Βασικές αρχές
Αποδοχή Κανονισμού
Κεφάλαιο 1: Μαθητές

– Γενικά Δικαιώματα
– Κανόνες Συμπεριφοράς και Διαγωγής

Κεφάλαιο 2: Καθηγητές

– Βασικές αρχές
– Υποχρεώσεις καθηγητών Τ.Ε.

Κεφάλαιο 3: Γονείς και κηδεμόνες
Κεφάλαιο 4: Δράσεις-Εκδρομές-Εκδηλώσεις

– Σχολικές Δράσεις
– Εκδρομές
– Σχολικές εκδηλώσεις

Κεφάλαιο 5: Ειδικά Θέματα

– Εργαστήρια
– Βιβλιοθήκη
– Βοηθητικοί Χώροι
– Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
– Φυσική Αγωγή

Ο κανονισμός σε μορφή pdf.

Εσωτερικός Κανονισμός 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών

 

Βασικές αρχές και στόχοι

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Και ο ρόλος του σχολείου είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να προετοιμάζει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που θα τους υποδεχθεί. Επομένως, και η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής πρέπει να στοχεύει στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τα πρότυπα και τις ανάγκες μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας.

Ο παρών «εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας», είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και οδηγίες των εκπαιδευτικών αρχών, τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Σύλλογοι Διδασκόντων κλπ.), παράλληλα όμως διατηρεί και αναδεικνύει διαχρονικά στοιχεία της εκπαιδευτικής παράδοσης του Σχολείου. Περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, στηρίζοντας την εφαρμογή τους στον αμοιβαίο σεβασμό, στη συλλογική συνείδηση, στη συναίνεση και συμμετοχή στη διαμόρφωση των συνθηκών της σχολικής ζωής, χωρίς όμως να θέτει εμπόδια στην ελεύθερη έκφραση και στον πλουραλισμό απόψεων.

Έτσι, διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων και συγκρούσεων και διευκολύνει την ανενόχλητη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. O εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας δεν έχει τη μορφή ενός απλού και συμβατικού καθηκοντολογίου, αλλά προσαρμόζεται στην παιδαγωγική αποστολή της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας και λαμβάνει υπόψη τόσο τις τρέχουσες συνθήκες όσο και τη δυναμική εξέλιξης της σύγχρονης κοινωνίας. Δε θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ως αυτοσκοπό, αλλά ενσωματώνει και την παιδαγωγική της πλευρά, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή και στην επιβολή ποινών.

Με εύλογες, γενικά αποδεκτές, κατανοητές και εφαρμόσιμες διατάξεις, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, προάγει τη συλλογική λειτουργία, παράλληλα με την ατομική αναγνώριση και την έννοια της ατομικής ευθύνης, διαμορφώνοντας ένα «υγιές» σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον και προσδίδοντας δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

Επιστροφή
 

Αποδοχή Κανονισμού

Με τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ 54/25-06-2015 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων επιδιώκεται ο καθορισμός των ορίων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η γνώση και η τήρησή του από μαθητές, γονείς, Σύλλογο Διδασκόντων και Διεύθυνση θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Με την πιστή τήρησή του θα βελτιωθεί αποφασιστικά η παρεχόμενη παιδεία και θα βοηθηθούν όλοι οι συντελεστές της σχολικής ζωής να λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες.

Οι κανόνες που διατυπώνονται στον κανονισμό είτε υπαγορεύονται από το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, που η πολιτεία έχει θεσπίσει για τη λειτουργία των σχολείων, είτε απορρέουν από άγραφους κανόνες συμπεριφοράς, έχουν διαμορφωθεί αφού συνεργάστηκαν ο Διευθυντής , οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς του 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών. Ως εκ τούτου αποτελούν ένα «συμβόλαιο τιμής» ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας και επιτρέπουν να προλαμβάνονται τα παραπτώματα και να μη φτάνει το σχολείο στο δυσάρεστο σημείο επιβολής κάποιας ποινής. Για τη επιτυχή εφαρμογή επομένως του κανονισμού απαιτείται η συναίνεση όλων, η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων και η πρόθυμη βούλησή τους να τους τηρήσουν.

Η φοίτηση μαθητή στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή από το μαθητή και από τους γονείς του όλων των όρων αυτού του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας. Συνεπώς ο γονέας και ο μαθητής κατά τη πρώτη εγγραφή ενημερώνονται για τις διατάξεις του κανονισμού και δίνεται ένα αντίτυπο του κανονισμού (η σύντομη έκδοσή του) στον γονέα-κηδεμόνα. Ο τελευταίος βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι το παρέλαβε και συμφωνεί με το περιεχόμενό του. Οι μαθητές που ήδη φοιτούν στο σχολείο ενημερώνονται για τον κανονισμό από τους διδάσκοντες με τη βοήθεια των μαθητικών συμβουλίων και ένα αντίτυπο αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε τάξης. Επίσης ο κανονισμός αναρτάται και στην ιστοσελίδα του σχολείου, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος σε όλους.

Οι υπηρετούντες καθηγητές αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ενώ κάθε νέος εκπαιδευτικός που εργάζεται στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση ενημερώνεται από το Διευθύντή του σχολείου για αυτόν. Σε περίπτωση διαφωνίας το θέμα έρχεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να δώσει λύση.

Ο Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Σχολείου θα δοκιμαστεί τουλάχιστον μια τριετία όσο διαρκεί η φοίτηση στο Γυμνάσιο. Αν όμως από τον νόμο ή την εμπειρία της εφαρμογής προκύψει ανάγκη αναθεώρησης άρθρου ή ευρύτερης ενότητας αυτού, το Σχολείο υποχρεώνεται να προβεί στην αναμόρφωσή του. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας.

Επιστροφή

Κεφάλαιο 1

Μαθητές

 

Γενικά Δικαιώματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Η δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις, και διεξαγωγή των μαθημάτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και να πληρούν τους όρους υγιεινής, με τακτική καθαριότητα και αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία του μαθητή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.

Κάθε μαθητής πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως αυτόνομη προσωπικότητα που έχει δικαιώματα και δυνατότητες. Η εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας πρέπει να γίνεται με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξαντλώντας τα παιδαγωγικά μέσα σωφρονισμού, αποφεύγοντας το στιγματισμό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ.

Κανένας μαθητής δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο διάκρισης στο σχολείο, για το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή την κατάσταση της υγείας του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ.

Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφής βίας και προσβλητικής συμπεριφοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

Το σχολείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και οι μαθητές έχουν δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους ατομικά και συλλογικά. Ο διάλογος και η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν πρέπει να είναι βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να αξιολογούνται από τα αρμόδια κέντρα (ΚΕΔΔΥ) και να έχουν κατάλληλη στήριξη και δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ικανότητές τους.

Επιστροφή
 

Κανόνες συμπεριφοράς και διαγωγή μαθητών

Γενικοί κανόνες

Κατά την παραμονή τους στο Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να σέβονται, να υπακούουν και να συνεννοούνται με τους καθηγητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων κοσμιότητας, τον κανονισμό του Σχολείου και τους νόμους της Πολιτείας. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών ισχύει και κατά τη μετάβαση των μαθητών προς και από το Σχολείο με τα σχολικά λεωφορεία, κατά τη διάρκεια των εκδρομών, περιπάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και, γενικά, σε κάθε περίπτωση που οι μαθητές λειτουργούν με αυτή τους την ιδιότητα. Οι όποιες παραβάσεις συνυπολογίζονται στο χαρακτηρισμό της διαγωγής τους. Για τις παραβάσεις προβλέπονται από τη νομοθεσία ποινές που ξεκινούν από την επίπληξη και κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος ως την πολυήμερη αποβολή και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Άμεσος αντικειμενικός σκοπός των πειθαρχικών μέτρων είναι η εξασφάλιση της τάξης, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η σχολική εργασία. Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να αποκτήσουν υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σεβασμό προς τους κανόνες της σχολικής ζωής.

Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα

Το 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών ως σοβαρές παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού και τα αντιμετωπίζει αναλόγως:

 • Κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας. Ενδεικτικά και μόνο, χωρίς η λίστα να είναι εξαντλητική, αναφέρονται: μαχαίρια, σουγιάδες, ρόπαλα και άλλα αξεσουάρ, κροτίδες, καπνογόνα, ναρκωτικά, αμπούλες βρώμας, τσιγάρα.
 • Καταστροφή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του Σχολείου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (όταν η συμπεριφορά δεν είναι επαναλαμβανόμενη και στην περίπτωση που ο μαθητής μεταμεληθεί και επανορθώσει θα μπορούσε να μην τιμωρηθεί).
 • Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή.
 • Κάθε εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τη διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του Σχολείου (π.χ. bullying – κρούσματα σχολικού εκφοβισμού).
 • Αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από την τάξη ή το σχολείο μετά την πρωινή προσέλευση. Κατά τη λειτουργία του σχολείου κανείς μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Διευθυντή και ενημέρωση των γονέων.

Συμπεριφορά στην τάξη

 • Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές πρέπει να επιστρέφουν έξω από την τάξη τους και να περιμένουν τον καθηγητή τους να τους ανοίξει. Με την είσοδο του καθηγητή όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος. Οποιαδήποτε δικαιολογημένη καθυστέρηση πιστοποιείται μόνο με άδεια του Διευθυντή.
 • Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον καθηγητή τους. Καλό είναι να γνωρίζουν οι μαθητές ότι το να τους επιτρέψει ο καθηγητής τους να απουσιάσουν από το μάθημά τους για λόγους όπως: συμμετοχή σε χορωδία, ορχήστρα, θεατρικό, ποιήματα, αναγνώσεις, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, συνεργασίες με άλλους καθηγητές και μαθητές, εξωτερικές δουλειές του σχολείου κ.ά. είναι στη διακριτική ευχέρειά του, και όχι «υποχρέωσή» του.
 • Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων και το μάσημα μαστίχας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως οι μαθητές να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος. Η αυθάδεια και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται με αγένεια θεωρούνται κακή συμπεριφορά και τιμωρούνται αναλόγως.
 • Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.
 • Όταν ορισμένα μαθήματα διεξάγονται σε διαφορετικές αίθουσες από την αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος (π.χ. το μάθημα της μουσικής βασικά διεξάγεται στην αίθουσα Καλλιτεχνικών απέναντι από το κυλικείο, το μάθημα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στις αντίστοιχες αίθουσες, το μάθημα των Καλλιτεχνικών/Εικαστικών διεξάγεται στην αίθουσα Φυσικών Επιστημών στον 1ο όροφο), οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται εκεί, έχοντας πάρει από το τέλος της προηγούμενης ώρας μαζί τους τα απαραίτητα (βιβλία, τετράδιο, στυλό, ντοσιέ, υλικά γραφής και σχεδιασμού).

Συμπεριφορά προς τους συμμαθητές

 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.
 • Η χρήση χωρίς άδεια ή/και η φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.
 • Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που επηρεάζουν πολύ τον χαρακτηρισμό της διαγωγής. Το ίδιο απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτών.
 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς προς τους συμμαθητές τους και πέραν των σχολικών ωρών, όπως επίσης και εκτός των χώρων του Σχολείου.
 • Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης υποπέσει στην αντίληψή τους, ανεξάρτητα αν εμπλέκονται οι ίδιοι σε αυτό.

Συμπεριφορά στους κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου

 • Όταν οι μαθητές κυκλοφορούν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τις ώρες των μαθημάτων, θα πρέπει να κάνουν την ελάχιστη δυνατή φασαρία. Η συστηματική πρόκληση φασαρίας είναι σωστό να ελέγχεται και, σε εξακολουθητική εμφάνιση, να τιμωρείται.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, αποδυτήρια, γήπεδα κ.λπ.) χρησιμοποιούνται από όλους. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη όλων να τους διατηρούν ευπρεπείς και καθαρούς. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων σε διάφορα σημεία εντός και πέριξ του σχολικού χώρου και το πρέπον είναι τα σκουπίδια να καταλήγουν εντός τους. Στις τουαλέτες, επίσης, υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων ώστε τα χαρτιά να καταλήγουν εκεί και όχι στη λεκάνη.
 • Η Βιβλιοθήκη είναι αποκλειστικά χώρος εργασίας.
 • Στα εργαστήρια και στους χώρους άθλησης ισχύουν οι κανόνες που έχουν θέσει οι καθηγητές που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα.
 • Δεν επιτρέπεται η αναιτιολόγητη πρόσβαση των μαθητών στα γραφεία των καθηγητών, του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο κυλικείο των καθηγητών και η χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

Μαθητές Τμημάτων Ένταξης

 • Προσέρχονται μόνοι τους και εγκαίρως στα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που τους έχει δοθεί, φέροντας μαζί τους τα βιβλία και τα τετράδιά τους. Σε δύσκολες και ειδικές περιπτώσεις μετακινούνται με μέριμνα των υπεύθυνων καθηγητών.
 • Υποχρεούνται να παραμένουν στα τμήματα γενικής αγωγής όταν πραγματοποιούνται μονόωρα μαθήματα (μουσική, καλλιτεχνικά, τεχνολογία, οικιακή οικονομία, πληροφο-ρική).
 • Πρέπει να προσπαθούν να αλληλοβοηθιούνται, να συνυπάρχουν αρμονικά και να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικότητας.

Αντιγραφή – Λογοκλοπή

 • Η συνεργασία μεταξύ μαθητών στη διάρκεια γραπτής εξέτασης και η αντιγραφή από οποιοδήποτε βοήθημα (χειρόγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό), θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι η αντιγραφή από το σχολικό εγχειρίδιο, το κινητό τηλέφωνο/tablet ή προσωπικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης.
 • Η λογοκλοπή (plagiarism), δηλ. η χρήση έργου ή μέρους του έργου κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών, πρέπει να αποφεύγεται. Αντί της αυτούσιας αντιγραφής ενός τμήματος κειμένου κάποιου άλλου, προτείνεται η εξάσκηση στην παράφραση κειμένου, πάντα με αναφορά στην πηγή.

Κινητά τηλέφωνα, συσκευές καταγραφής ήχου και εικόνας

 • Απαγορεύεται και κατά συνέπεια τιμωρείται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο (Υ.Α. 100553/Γ2/04-09-2012).
 • Οι πιο σοβαροί λόγοι για τους οποίους η κατοχή και χρήση κινητού δεν θεωρείται αποδεκτή είναι: η χρήση του ως μέσο καταγραφής του μαθήματος, η χρήση του ως μέσο αποθήκευσης πληροφοριών με σκοπό την χρήση τους ως “βοήθημα” σε γραπτές/προφορικές δοκιμασίες, η λήψη φωτογραφιών και συνομιλιών χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου με σκοπό την έκθεση ή τον εκβιασμό του, η δυσχερής θέση που έρχονται όλοι για την επίλυση διαφορών που αφορούν την φθορά, καταστροφή ή κλοπή κινητού.
 • Τις ώρες του σχολείου οι γονείς γνωρίζουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους και έχουν τα σχετικά τηλέφωνα, ενώ και το σχολείο έχει όλα τα σχετικά τηλέφωνα των γονέων. Συνεπώς, η επίκληση από πλευράς μαθητών της στέρησης της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν με τους κηδεμόνες τους δεν στέκει και δεν δικαιολογεί την κατοχή κινητού.

Κάπνισμα

Για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους των Δημόσιων Σχολείων ισχύουν με φθίνουσα χρονολογική σειρά οι παρακάτω Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και Υγειονομικές Διατάξεις: α) ΥΔ 76017/2002, β) Ν. 3730/2008 και γ) Ν. 3868/2010. Οι μαθητές που καπνίζουν δηλώνουν με τη συμπεριφορά τους αυτή ότι δε σέβονται τους κανόνες που διέπουν το σχολικό χώρο. Η ασέβεια προς αυτούς τους κανόνες και η παράβασή τους θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Επίσης, δεν επιτρέπεται στους ανήλικους μαθητές να βγουν έξω από το σχολείο για να καπνίσουν καθώς, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 «Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς (…) για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών» και, ως εκ τούτου, για να βγει μαθητής από το σχολείο θα πρέπει να πάρει άδεια και να ενημερωθούν οι κηδεμόνες του.

Περιβολή – Εμφάνιση

 • Η εμφάνιση – αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα, η «αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ).
 • Καλό είναι οι μαθητές να αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο ακριβά κοσμήματα, ρολόγια, στυλό και άλλα είδη αξίας, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.
 • Σε περιπτώσεις στις οποίες η εμφάνιση μπορεί να θεωρηθεί ακραία ή προκλητική, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος σε συνεργασία με το πενταμελές μαθητικό συμβούλιο, θα προσπαθήσει να πείσει για την αναγκαιότητα της ρύθμισης του θέματος της προκλητικής εμφάνισης. Αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα, η ευθύνη μεταφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων και στο δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.
 • Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα.
 • Όσοι συμμετέχουν σε παρελάσεις ή άλλες επίσημες εκδηλώσεις πρέπει να φορούν την ενδυμασία που έχει καθοριστεί για κάθε περίσταση.

Πρωινή προσευχή / εκκλησιασμός

 • Η πρωινή προσευχή είναι υποχρεωτική (Εγκύκλιος Γ2/131757/22-11-2004). Όλοι οι μαθητές οφείλουν να είναι παρόντες, ανεξάρτητα από τον αν θα συμμετέχουν ή όχι.
 • Ο εκκλησιασμός είναι σχολική δραστηριότητα και πραγματοποιείται σε σχολικές ώρες. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να μην συμμετέχουν, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση στην αρχή την σχολικής χρονιάς. Οι γονείς των εν λόγω μαθητών ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα του εκκλησιασμού ώστε οι μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο μετά τη λήξη του. Όταν ο εκκλησιασμός γίνεται έκτακτα ή δεν ειδοποιούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, η απασχόληση και η επιτήρησή τους γίνεται με ευθύνη του σχολείου. Είναι προφανές ότι για τους υπόλοιπους μαθητές ο εκκλησιασμός είναι υποχρεωτικός και παίρνονται παρουσίες.

Καταλήψεις

Η κατάληψη του σχολείου είναι παράνομη πράξη. Το αδίκημα της κατάληψης δημόσιου χώρου είναι αυτεπάγγελτο (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 334, παρ. 3).

Μαθητική Εκπροσώπηση

Ο πρόεδρος του 5μελούς ή ο απουσιολόγος, αναλαμβάνει την υποχρέωση της υπεύθυνης ενημέρωσης του τμήματος για θέματα που αφορούν τους μαθητές, ύστερα από οδηγίες της διεύθυνσης ή του συμβούλου καθηγητή του τμήματος (π.χ. σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, προσέρχεται στο γραφείο της διεύθυνσης ο απουσιολόγος για να ενημερωθεί και στη συνέχεια να ενημερώσει τους συμμαθητές του για το τι θα πράξουν τις κενές ώρες). Επιπλέον, συνοδεύουν συμμαθητές τους που για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο επιθυμούν ή επιβάλλεται να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή.

Σε γενικότερα θέματα που αφορούν το σύνολο των μαθητών, την εκπροσώπηση τους αναλαμβάνει ο πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα.

Δυνατότητες αντίδρασης όταν κάποιος θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του

 • Διαμαρτύρεται προφορικά στον άμεσα εμπλεκόμενο καθηγητή μόνος του (ή/και μαζί με τον πρόεδρο του 5μελους του τμήματος) και επικαλείται τον σχετικό νόμο.
 • Μαζί με τον πρόεδρο του τμήματος και με το προεδρείο του 15μελούς αναφέρει το περιστατικό στον σύμβουλο καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια στον διευθυντή του σχολείου.
 • Ο κηδεμόνας επισκέπτεται το σχολείο και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με το διευθυντή και πάντα σε πνεύμα εχεμύθειας και εμπιστοσύνης.

Επιστροφή

Κεφάλαιο 2

Καθηγητές

 

Βασικές Αρχές

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των κυριότερων καθηκόντων και υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, χωρίς αξιολογική ταξινόμηση, ως αποτέλεσμα σύνθεσης του γενικού καθηκοντολογίου και της ανάγκης αντιμετώπισης εξειδικευμένων προβλημάτων και καταστάσεων που προκύπτουν στο σχολείο μας:

 • Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. Οι εφημερεύοντες βοηθούν στην πρωινή συγκέντρωση των μαθητών.
 • Προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη και έχουν κλειστό το κινητό τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οφείλουν αμέσως μετά την προσέλευση των μαθητών να διευκολύνουν την μετακίνηση των μαθητών που έχουν μάθημα στα τμήματα ένταξης, βάση προγράμματος διδασκαλίας στα τμήματα αυτά.
 • Είναι υπεύθυνοι για την ευταξία μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος και για το λόγο αυτό διασφαλίζουν συνθήκες ηρεμίας και ομαλότητας, έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτη μετάδοση της γνώσης.
 • Φροντίζουν για την απομάκρυνση των μαθητών από τις αίθουσες με γρήγορο ρυθμό, μετά το τέλος της διδακτικής ώρας και διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στην αίθουσα για την επόμενη διδακτική ώρα.
 • Ο εκάστοτε εφημερεύων καθηγητής αμέσως μετά την απομάκρυνση των μαθητών από τις αίθουσες διδασκαλίας,       μετακινείται στο χώρο της εφημερίας που του έχει ανατεθεί και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Οι μη έχοντες υπηρεσία καθηγητές οφείλουν να συνεισφέρουν και να συνδράμουν συναδέλφους έχοντες υπηρεσία, εάν αντιληφθούν γεγονότα ασύμβατα με την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας.
 • Οι καθηγητές αναφέρουν στη διεύθυνση του σχολείου, γεγονότα καταστάσεις και θέματα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους, και τα οποία κατά τη γνώμη τους μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου και διατάραξης των κανόνων υγιεινής για τους παρευρισκόμενους στους σχολικούς χώρους.
 • Οφείλουν με τη στάση τους να αποτελούν υπόδειγμα ήθους και συμπεριφοράς για τους μαθητές. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα να εκφράζονται την ώρα του μαθήματος υπέρ κάποιου κόμματος. Δεν επιτρέπονται ρατσιστικά σχόλια για τους μαθητές, διακρίσεις εις βάρος τους, ή η αδιαφορία σε φαινόμενα ρατσιστικής βίας και bullying ανάμεσα σε μαθητές. Θεωρείται δεδομένη η αμερόληπτη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών αποτρέποντας έτσι την παραμικρή υπόνοια ανισότητας.
 • Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος. Ο Διευθυντής φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
 • Οι υπεύθυνοι των τμημάτων πρέπει να συνεργάζονται με τα μαθητικά συμβούλια, να επικοινωνούν με όλους τους μαθητές και να ασχολούνται με τα προβλήματα των μαθητών και της τάξης.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας που ορίζονται εκ των προτέρων. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Οι καθηγητές που αναλαμβάνουν την τέλεση δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων που απαιτούν επιλεκτικά την παρουσία συγκεκριμένων μαθητών από διαφορετικά τμήματα και τάξεις, οφείλουν να συνεννοηθούν πρώτα με τους διδάσκοντες και την Διεύθυνση και στη συνέχεια να επισυνάψουν στο βιβλίο διδαχθείσας ύλης κατάσταση μαθητών του τμήματος που θα απουσιάσουν, με την ημερομηνία και τις διδακτικές ώρες που θα απασχοληθούν.
 • Οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση του μαθήματος και την κατά το δυνατόν εφαρμογή ομοιόμορφων κριτηρίων στην αξιολόγηση των μαθητών. Ιδιαίτερη συνεργασία απαιτείται μεταξύ καθηγητών τμημάτων ένταξης και καθηγητών όμοιας ειδικότητας οι οποίοι διδάσκουν στους ίδιους μαθητές.
 • Οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα οφείλουν να συζητούν για τους μαθητές τους σε συνεδριάσεις και σε χρονικά διαστήματα που οι ίδιοι θα ορίζουν. Σ΄ αυτές οφείλουν να προτείνουν λύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας του τμήματος και να διαμορφώνουν κοινή στρατηγική αντιμετώπισης πιθανών ιδιαιτεροτήτων που κάποιοι μαθητές εκδηλώνουν.
 • Δεν ψάχνουν τσάντες μαθητών, δεν χειροδικούν και αποφεύγουν τις έντονες επιπλήξεις, ιδιαίτερα ενώπιον άλλων. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
 • Απαγορεύονται το κάπνισμα και οι βωμολοχίες ιδίως μπροστά στους μαθητές.

Επιστροφή

Υποχρεώσεις και καθήκοντα διδασκόντων του Τμήματος Ένταξης (ΤΕ)

 • Εκδίδουν στην αρχή της χρονιάς λίστα με όλα τα ονόματα των μαθητών του ΤΕ και τη μοιράζουν  στους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου. Ο υπεύθυνος για την εκπόνηση του προγράμματος λειτουργίας των ΤΕ φροντίζει για την ανάρτηση του προγράμματος σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Επίσης φροντίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα να συνοδεύει το βιβλίο καταγραφής της διδαχθείσας ύλης κάθε τάξης.
 • Συνεδριάζουν τακτικά για να συζητούν και να αναζητούν λύσεις για τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στους μαθητές του ΤΕ, καθώς επίσης και για την πορεία και το αποτέλεσμα των διδασκαλιών των οποίων ακολουθούνται.
 • Μεριμνούν προκειμένου να  υπάρχει επαφή με τους γονείς των παιδιών του ΤΕ, για να επιλύονται τυχόν προβλήματα που εμφανίζονται και αφορούν τους εν λόγω μαθητές.
 • Επικοινωνούν με  τον σύμβουλο Ειδικής Αγωγής για θέματα τα οποία εφάπτονται της ιδιότητας της, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.
 • Επιδιώκουν την αμοιβαία και αρμονική συνεργασία με τους καθηγητές συναδέλφους των τμημάτων γενικής αγωγής, τόσο σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και τρόπου αξιολόγησης, όσο και για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών  σε θέματα συμπεριφοράς  ή μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών των ΤΕ, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων ή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Επιστροφή

Κεφάλαιο 3

Συμμετοχή Γονέων και Κηδεμόνων στην σχολική ζωή

 

 • Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 • Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα- Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
 • Ο Γονέας-Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν τη επίδοση ή την συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι λοιπόν προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο συμπληρώνεται από τη συνεργασία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με το σύλλογο των διδασκόντων και τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τις ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεις, όπως και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο προωθούνται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και αυτό αποτελεί στόχο και κίνητρο ταυτόχρονα για την όσο το δυνατόν καλύτερη και συχνότερη συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών φορέων.

Επιστροφή

Κεφάλαιο 4

Σχολικές Δράσεις – Εκδρομές – Σχολικές Εκδηλώσεις

 

Σχολικές Δράσεις

Οι σχολικές δράσεις αναφέρονται σε όλες τις δράσεις  και τα Προγράμματα που αναπτύσσει το σχολείο μας ανά σχολικό έτος. Αποτελούν ευχάριστες διδακτικές παρεμβάσεις  και στοχεύουν στη βιωματική και αποτελεσματική μάθηση. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών του σχολείου και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του.

Tο σχολείο μας είναι ένας οργανισμός που επιθυμεί να μαθαίνει και να καινοτομεί και συνεπώς ενισχύει την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και δράσεων. Τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά κ.α. προγράμματα και δράσεις αποτελούν καλή και καθιερωμένη πρακτική στο σχολείο μας. Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα προγράμματα αυτά μαθητών και καθηγητών. Η επίτευξη του στόχου θα επιφέρει πολλά οφέλη στη σχολική καθημερινότητα όπως τη μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς και της περιθωριοποίησης των μαθητών, τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους, την ενίσχυση της ελεύθερης έκφρασης κ.α.

Ακολουθούν γενικές αρχές και κατευθύνσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχολικών δράσεων:

 • Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της υλοποίησης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και δράσεων, οι υπεύθυνοι καθηγητές οφείλουν να τηρούν τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, τις διευκρινιστικές οδηγίες και τα έγγραφα της ΔΔΕ Πέλλας.
 • Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων και σε ώρες και χώρο που καθορίζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές.
 • Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων καθηγητών του σχολείου, που εγκρίνει το πρόγραμμα.
 • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.
 • Ο Διευθυντής, η Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι Υπεύθυνοι οφείλουν να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα, εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν τον κατάλληλο χώρο και τα απαραίτητα εργαλεία.
 • Ο Διευθυντής συντονίζει και ρυθμίζει τα θέματα ορισμού των ημερομηνιών υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος. Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του συλλόγου των καθηγητών και της επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων.
 • Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και δράσεων δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων αδιακρίτως των μαθητών στη σχολική ζωή και να τους ωθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Στη συνεργασία τους με τους μαθητές θα πρέπει να δείχνουν: α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή, β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών, δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και δράσεων θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. διάστημα προβών προκειμένου να γίνει η παρουσίαση των προγραμμάτων – όπως προβλέπεται από τις εγκυκλίους – οι υπεύθυνοι καθηγητές συντάσσουν κατάλογο       με τα ονόματα των μαθητών που συμμετέχουν καθώς και το πρόγραμμα των προβών (διευκρινίζοντας τον χρόνο και το χώρο) αντίγραφο των οποίων θα δίνεται στον Δ/ντή, στον Υπο/δντή, στους εκπαιδευτικούς και στους απουσιολόγους των τμημάτων του σχολείου. Για την απουσία μαθητή απαιτείται πρότερη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων καθηγητών.
 • Η χρήση των χώρων του σχολείου όπως η αίθουσα Α5, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα προβολών, τα σχολικά εργαστήρια κ.α. θα πρέπει να γίνεται με προγραμματισμό χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές φροντίζουν ώστε η χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής (υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, φωτοτυπικό μηχάνημα, φωτογραφική μηχανή, βιβλία, καρέκλες, θρανία κ.α.) να γίνεται με προσοχή και να αποφεύγονται οι φθορές. Διατηρούν τους χώρους καθαρούς και τακτοποιημένους. Θα ήταν καλό να μην φέρνουν στις αίθουσες ή και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου πραγματοποιείται πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή δράσεων φαγητά ή αναψυκτικά.
 • Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν συνεργάζονται με τους υπεύθυνους καθηγητές και τους συμμαθητές τους είναι δυνατόν οι υπεύθυνοι καθηγητές τους να ζητήσουν την αποχώρησή τους από τα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή video, γενικότερα, καλό είναι να αποφεύγεται η ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων φωτογραφιών μαθητών για την ασφάλεια και προφύλαξη των ίδιων των μαθητών. Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε φωτογραφίες τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.
 • Για τη συμμετοχή του μαθητή σε σχολικές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής. Οι γονείς/κηδεμόνες θα ήταν καλό να ενθαρρύνουν και να προτρέπουν τους μαθητές να συμμετέχουν στις δράσεις και στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Ειδικά για τους μαθητές της Α΄ τάξης, θα ήταν καλό οι γονείς να ενημερώνουν το σχολείο για τις ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα των μαθητών σε όλους τους τομείς (αθλητισμός, μουσική, καλλιτεχνικά κ.α.)

Επιστροφή

Εκδρομές

Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με χαρακτήρα παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό, κοινωνικοποιητικό και ψυχαγωγικό. Εγκρίνονται από τους Συλλόγους των Διδασκόντων Καθηγητών και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και κατά τα προβλεπόμενα από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

 • Οι μαθητές συνοδεύονται από τον προβλεπόμενο αριθμό καθηγητών, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από τους γονείς να ενεργούν για λογαριασμό τους. Συμμετοχή σε σχολική εκδρομή συνεπάγεται αυτομάτως και την αποδοχή από τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές των κανονισμών του σχολείου.
 • Ο χώρος, ο χρόνος και τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία) κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής – επίσκεψης θεωρούνται χώρος και χρόνος κανονικής (καθημερινής) λειτουργίας του σχολείου και διέπονται από τους ίδιους Νόμους, Κανονισμούς και Αποφάσεις.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητη γραπτή άδεια του κηδεμόνα η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές. Οι μαθητές πρέπει να φέρουν έγκαιρα υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση καθώς και το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκδρομές (μονοήμερες ή πολυήμερες) οφείλουν να υπακούουν με προθυμία στις οδηγίες των καθηγητών και συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς αντιρρήσεις και γκρίνια, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκτός από τον εαυτό τους εκπροσωπούν και το σχολείο. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης – επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, κλπ).
 • Οι μαθητές οφείλουν να απευθύνονται αμέσως προς τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, απρόβλεπτης δυσκολίας ή ατυχήματος .
 • Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το Σχολείο στους χώρους των επισκέψεων. Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία – ξενοδοχεία ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους.

Ειδικά σε εκδρομές που πραγματοποιούνται με λεωφορείο:

 • Στις εκδρομές μπαίνουν και βγαίνουν στο λεωφορείο μόνο όταν τους το επιτρέπει ο συνοδός καθηγητής και αφού σταματήσει εντελώς το όχημα.
 • Κάθονται στη θέση τους και δε μετακινούνται άσκοπα.
 • Δε βγάζουν τα κεφάλια και τα χέρια έξω από τα παράθυρα.
 • Δεν τρώνε μέσα στο λεωφορείο και το διατηρούν καθαρό.
 • Δεν προκαλούν ζημιές στα καθίσματα και γενικά στο λεωφορείο.
 • Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους Κανόνες Οδικής Ασφάλειας και γενικά να αποφεύγουν να θέτουν σε ΚΙΝΔΥΝΟ τον εαυτό τους και τους άλλους.

Σε περίπτωση παραμονής σε ξενοδοχείο απαγορεύονται τα παρακάτω:

 • Να ενοχλούν με φωνές ή άλλους θορύβους τους ενοίκους των άλλων δωματίων.
 • Να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους τις σκάλες ή να ανεβοκατεβαίνουν με το ασανσέρ .
 • Να βγαίνουν από το δωμάτιο τους είτε στο χώρο του ξενοδοχείου είτε εκτός αυτού κατά τις καθορισμένες ώρες ύπνου και κοινής ησυχίας
 • Να ανταλλάσσουν επισκέψεις σε δωμάτια μαθητών του σχολείου ή μαθητών άλλων σχολείων κατά τις καθορισμένες ώρες ύπνου και κοινής ησυχίας.

Απαγορεύονται αυστηρά τα παρακάτω:

 • Η μεταφορά και χρήση οινοπνευματωδών ποτών καθώς και το κάπνισμα.
 • Η ενοικίαση και χρήση ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου.

Επιπλέον:

 • Δεν επιτρέπεται να προκαλούν με πειράγματα – ύβρεις – χειρονομίες άλλους συμμαθητές τους και ακόμα περισσότερο περαστικούς ή ξένους όταν κυκλοφορούν ομαδικά σε δρόμους ή άλλους δημόσιους χώρους.
 • Το σχολείο γενικά διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρεί μαθητή που παραβαίνει συστηματικά τους κανονισμούς ή παρεκτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο. Φυσικά διατηρεί και την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, προσδοκώντας τη συνεργασία και κατανόηση των μαθητών του.
 • Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου αλλά και μακριά από το χώρο του σχολείου αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική.
 • Σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάσει από διδακτική επίσκεψη αναιτιολόγητα, παρά τη θετική δήλωση του γονέα για συμμετοχή του σε αυτήν, η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη.

Επιστροφή

Σχολικές Εκδηλώσεις

Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σ΄ όλες τις ενδοσχολικές δραστηριότητες, δηλαδή: α) στους ενδοσχολικούς εορτασμούς, β) στους κοινούς εκκλησιασμούς, γ) στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δ) στις αθλητικές ημερίδες και αθλητικούς αγώνες, ε) σε κάθε άλλης μορφής σχολική δραστηριότητα π.χ. δενδροφύτευση, καθαριότητα κ.α., στ) στις παρελάσεις κατά τις εθνικές επετείους. Μπορούν επίσης να μετέχουν προαιρετικά σε διάφορες δραστηριότητες (χορωδία, θέατρο, αθλητισμός κ.α.) που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους. Επιπλέον:

 • Την οργάνωση των σχολικών εκδηλώσεων αναλαμβάνουν καθηγητές και μαθητές. Την επιτήρηση των μαθητών αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές. Κατά την διάρκεια των προβών, ο Δ/ντης και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διευκολύνουν τους υπεύθυνους καθηγητές. Όταν οι μαθητές πρόκειται να απουσιάσουν από μεμονωμένες διδακτικές ώρες λόγω συμμετοχής τους σε σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. πρόβες, αθλητικοί αγώνες κ.α.), ο υπεύθυνος καθηγητής ελέγχει πρώτα το πρόγραμμα τον διαγωνισμάτων, ώστε να αποκλείσει την περίπτωση σύμπτωσης προγραμματισμένων διαγωνισμάτων και πρόβας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συζητήσει αρχικά με τους αντίστοιχους καθηγητές. Ο καθηγητής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση ζητάει εγκαίρως από τη Διεύθυνση τη χορήγηση άδειας. Ακολούθως ο υπεύθυνος καθηγητής καταγράφει σε σχετικό κατάλογο της τάξης τους συμμετέχοντες στην εκάστοτε εκδήλωση.
 • Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων θα ήταν καλό να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη και των ίδιων των μαθητών.
 • Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώσουν εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Σύλλογο των Καθηγητών.
 • Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, οι οποίες διεξάγονται εντός του σχολικού ωραρίου.
  • Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή λογίζονται τόσες απουσίες όσες και οι ώρες διδασκαλίας της ημέρας εκείνης.
  • Οι μαθητές ακολουθούν το πρόγραμμα και τις οδηγίες που εκδίδονται από το σχολείο ή δίνονται προφορικά από τους καθηγητές.
  • Διατηρούν το χώρο καθαρό, δεν φθείρουν ούτε καταστρέφουν την σχολική περιουσία.
  • Οι μαθητές που συμμετέχουν ή παρακολουθούν εκδηλώσεις του σχολείου δεν επιτρέπεται να ενοχλούν ή να προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διεξαγωγή τους.
  • Κατά τους εκκλησιασμούς είναι ευλαβικά ήσυχοι. Όσοι προετοιμάστηκαν να μεταλάβουν στέκονται στη σειρά.

Επιστροφή

Κεφάλαιο 5

Ειδικά Θέματα

 

Εργαστήρια

Ακολουθεί ο κανονισμός λειτουργίας των εργαστηρίων του 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών:

 1. Στα εργαστήρια (Φυσικής, Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Βιολογίας κ.λπ.) εισερχόμαστε πάντα με την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή.
 2. Μεταβαίνουμε προσεκτικά και με ησυχία από και προς το εργαστήριο.
 3. Προσερχόμαστε την καθορισμένη ώρα χωρίς καθυστέρηση.
 4. Σεβόμαστε και προστατεύουμε από φθορές τον εξοπλισμό.
 5. Ειδικότερα στο εργαστήριο Φυσικών επιστημών:
  • Προκειμένου να συνδέσουμε κυκλώματα στο ρεύμα, πρέπει να γίνει πρώτα έλεγχος από τον υπεύθυνο καθηγητή.
  • Χειριζόμαστε με προσοχή τα όργανα και τις συσκευές και απευθυνόμαστε στον υπεύθυνο διδάσκοντα για κάθε πρόβλημα και δυσλειτουργία τους.
  • Χρησιμοποιούμε τα υλικά (χημικές ενώσεις, διαλύματα κ.ά.) σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου καθηγητή και αποφεύγουμε να πειραματιζόμαστε κατά βούληση.
  • Αποφεύγουμε κάθε ενέργεια, που πιθανόν θα θέσει σε κίνδυνο την προσωπική μας ασφάλεια ή την ασφάλεια του χώρου.
 6. Ειδικότερα στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών:
  • Δεν θέτουμε σε λειτουργία τους Η/Υ με δική μας πρωτοβουλία ούτε επεμβαίνουμε στη συνδεσμολογία του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  • Είναι απαραίτητη η άδεια του υπευθύνου για να χρησιμοποιήσουμε δικά μας μέσα αποθήκευσης (usb sticks, cds κ.λπ.).
  • Δεν κάνουμε αλλαγές στις ρυθμίσεις του Η/Υ και των εφαρμογών του, λήψεις αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, εγκαταστάσεις νέων εφαρμογών ή αφαίρεση αρχείων και εφαρμογών που υπάρχουν ήδη.
  • Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του καθηγητή για την χρήση των Η/Υ και για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά ή κατανάλωση ποτών και τροφίμων στον χώρο του εργαστηρίου.
 7. Ο διδάσκων καθηγητής κρατά ημερολόγιο χρήσης εργαστηρίου στο εργαστήριο φυσικών επιστημών και στο εργαστήριο πληροφορικής που βρίσκεται στον χώρο της βιβλιοθήκης.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις οδηγίες αυτές οφείλουμε να ακολουθούμε πιστά τις ειδικές οδηγίες που μας δίνει ο κάθε υπεύθυνος καθηγητής για το εργαστήριό του.

Επιστροφή

Βιβλιοθήκη

Ακολουθεί ο κανονισμός λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης του 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών:

ΜΕΛΗ 

Μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Για να γίνει κάποιος μέλος το μόνο που χρειάζεται  είναι  να  αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας.

Συμπληρώνει την ειδική αίτηση μέλους (που υπάρχει για αυτό τον σκοπό στη  βιβλιοθήκη) και αποκτά με αυτή τη διαδικασία τα πλήρη δικαιώματα χρήσης του χώρου και του υλικού της.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 1. Τα μέλη έχουμε δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούμε να αναζητήσουμε το υλικό που μας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.
 2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη.
 3. Αφήνουμε υποχρεωτικά τις τσάντες σε ειδικό χώρο, στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
 4. Δεν καπνίζουμε, δε μεταφέρουμε στο χώρο της βιβλιοθήκης κανενός είδους ποτό ή φαγητό, όπως επίσης και όργανα κοπής χαρτιού.
 5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούμε ησυχία.
 6. Το υλικό της συλλογής μας διατίθεται για διάβασμα στο αναγνωστήριο(εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός).
 7. Μπορούμε να δανειστούμε όλο το  υλικό της εκτός από  εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιντεοκασέτες, κασέτες, CDs ήχου, CD-ROMs, DVD-ROMs και τις πολύ ακριβές εκδόσεις,  που μας δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
 8. Αφήνουμε τα βιβλία με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης και δεν τα επανατοποθετούμε εμείς στα ράφια.
 9. Μπορούμε να δανειστούμε μέχρι 2 βιβλία για διάστημα 15 ημερών. Έχουμε το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Μπορούμε να δανειστούμε ξανά το υλικό που επιστρέψαμε μετά από μία εβδομάδα.
 10. Είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούμε. Φροντίζουμε για την καλή τους κατάσταση, χωρίς να κάνουμε τσακίσεις, υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία. Σε περίπτωση που χάσουμε ή καταστρέψουμε υλικό, υποχρεούμαστε να το αντικαταστή-σουμε.
 11. Θα πάρουμε ενδεικτικό ή απολυτήριο, μόνο εφόσον επιστρέψουμε στη βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό.
 12. Έως ότου επιστρέψουμε το δανεισμένο υλικό, δεν έχουμε δικαίωμα άλλου δανεισμού.
 13. Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας μας δανείζεται για τον εαυτό του.
 14. Για να βγάλουμε υλικό έξω από τη βιβλιοθήκη περνάμε πρώτα από τη διαδικασία δανεισμού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος για κάθε υλικό που απομακρύνεται από τη βιβλιοθήκη· Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους μας χωρίς εξαίρεση και δείχνουμε κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία.
 15. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι μόνο για τις εργασίες που το σχολείο μας έχει αναθέσει. Για να διαφυλαχθεί η καλή λειτουργία τους διατηρούμε τις ρυθμίσεις τους, χωρίς να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε ή απεγκαταστήσουμε προγράμματα με δική μας πρωτοβουλία.
 16. Όσοι χρησιμοποιούμε το χώρο της βιβλιοθήκης για δραστηριότητες άλλες, αφήνουμε το χώρο όπως τον παραλάβαμε (για παράδειγμα, καθίσματα που μεταφέραμε στο χώρο της βιβλιοθήκης για κάποιο λόγο τα απομακρύνουμε αμέσως μετά το πέρας της εργασίας μας, καθώς και καθίσματα που έχουμε δανειστεί από τον χώρο της βιβλιοθήκης τα επαναφέρουμε).
 17. Οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο της βιβλιοθήκης για εργασία μόνο με την παρουσία εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το χώρο της βιβλιοθήκης όσο διαρκεί η εργασία.
 18. Για τη συστηματική χρήση του χώρου της βιβλιοθήκης από εκπαιδευτικούς στο μάθημά τους καταρτίζεται κάθε σχολικό έτος σχετικό πρόγραμμα. Άλλη χρήση του χώρου της βιβλιοθήκης (εκτός προγράμματος) δηλώνεται και υπογράφεται από τον εκπαιδευτικό στο ημερολόγιο χρήσης της βιβλιοθήκης.
 19. Αν παραβιάσουμε τον κανονισμό της βιβλιοθήκης, μπορεί να χάσουμε για κάποιο διάστημα την ιδιότητα του μέλους της βιβλιοθήκης, με απόφαση του υπεύθυνου. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, χάνουμε την ιδιότητα του μέλους της βιβλιοθήκης.

Επιστροφή

Βοηθητικοί Χώροι

Στο σχολείο μας πέρα από τις αίθουσες, τα εργαστήρια και τη βιβλιοθήκη δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς και άλλοι χώροι με το διαθέσιμο εξοπλισμό τους:

Η αίθουσα του Α5 (με διαδραστικό πίνακα) και η αίθουσα προβολών (με βιντεοπροβολέα, Η/Υ, τηλεόραση, βίντεο, DVD) βοηθούν στις διαδικασίες για την αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στη υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης. Όταν χρησιμοποιούμε τους χώρους αυτούς οφείλουμε να τους σεβόμαστε και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι διαθέτουν μηχανήματα και συσκευές ευαίσθητες:

 • Οι διδάσκοντες κάνουμε χρήση των αιθουσών αυτών αφού προηγουμένως το έχουμε δηλώσει έγκαιρα στο σχετικό προγραμματισμό χρησιμοποίησης των αιθουσών που υπάρχει στο γραφείο των καθηγητών.
 • Μετά το πέρας της διδασκαλίας μας σημειώνουμε σε σχετικό βιβλίο χρήσης που θα υπάρχει στη κάθε αίθουσα το ονοματεπώνυμό μας, την ώρα του ωρολογίου προγράμματος και το τμήμα με το οποίο χρησιμοποιήσαμε την αίθουσα.
 • Ενημερώνουμε τη διεύθυνση για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη χρήση των μηχανημάτων, τυχόν δυσλειτουργίες ή φθορές ώστε τα μηχανήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετά από εμάς.
 • Εγκαταλείπουμε τις αίθουσες όπως ακριβώς τις βρήκαμε, αν έχουμε αλλάξει τη διάταξη των θρανίων στο Α5 οφείλουμε να τα επαναφέρουμε. Φροντίζουμε για την καθαριότητα και την τάξη.
 • Δεν επιτρέπουμε στους μαθητές μας να χειρίζονται τα μηχανήματα και να χρησιμοποιούν την αίθουσα χωρίς επιτήρηση.
 • Δίνουμε στους μαθητές μας να καταλάβουν ότι η χρήση των αιθουσών αυτών γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Κλειδώνουμε τις αίθουσες και βάζουμε στη θέση του το κλειδί της αίθουσας προβολών.

Επιστροφή
 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Επιπλέον για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προσέχουμε και τα εξής:

 • Οι μαθητές δεν παραμένουν μόνοι τους χωρίς εκπαιδευτικό στην αίθουσα, εκτός αν τους έχει δοθεί ειδική άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου.
 • Δεν ανεβαίνουν στις στοίβες με τις καρέκλες ή δεν τις μετακινούν ή τις βγάζουν από τη θέση που έχουν τοποθετηθεί χωρίς την άδεια του διδάσκοντος ή υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
 • Η αίθουσα θα χρησιμοποιείται για ήπια χρήση του μαθήματος της γυμναστικής .
 • Για οποιαδήποτε διοργάνωση ή χρήση πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώνεται η διεύθυνση του σχολείου.
 • Επειδή στην αίθουσα έχουν τοποθετηθεί μηχανήματα αξίας, χειριστής των μηχανημάτων είναι ο καθηγητής που έχει οριστεί. Κάθε ζημιά που οφείλεται σε ανυπακοή μαθητή επιβαρύνει τον ίδιο τον μαθητή.

Επιστροφή

 

Φυσική Αγωγή

Ειδικές οδηγίες και επισημάνσεις που αφορούν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής:

 1. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν κατά την εγγραφή του μαθητή (στην έναρξη της σχολικής χρονιάς) το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ), συμπληρωμένο από τον γιατρό και να ενημερώσουν τη Διεύθυνση και τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας τoυ παιδιού τους. Εάν όμως, λόγω αδυναμίας, που δεν εμπίπτει στην ευθύνη του γονέα κηδεμόνα, το Α.Δ.Υ.Μ. δεν κατατεθεί κατά την εγγραφή του μαθητή, τότε, πρέπει να προσκομιστεί μέχρι 31 Οκτωβρίου. Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται αποκλεισμό από το μάθημα Φυσικής Αγωγής και αδικαιολόγητες απουσίες (ΦΕΚ 859, τεύχος Β’, 23-06-2015, Κ.Υ.Α. 58410/Γ4/14-6-2015).
 2. Όλοι οι μαθητές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Φ.Α. φορώντας την αθλητική τους ενδυμασία (φόρμες και παπούτσια), αλλιώς παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία.
 3. Ημερήσιες απαλλαγές από τη Φ.Α. δίνονται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή ή την Διεύθυνση του σχολείου και μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στην τάξη υπό την επίβλεψη καθηγητή ή μαθητή που θα ορίσει ο καθηγητής Φ.Α.
 4. Για απαλλαγή πέραν της μιας ημέρας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
 5. Δεν επιτρέπονται σε ώρα κενού κάποιου τμήματος λόγω απουσίας εκπαιδευτικού οι αθλοπαιδιές από τους μαθητές, τόσο στον αύλειο χώρο, όσο και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκτός από την περίπτωση αναπλήρωσης ή απασχόλησης των μαθητών από καθηγητή Φ.Α. Ως εκ τούτου, χορηγείται αθλητικό υλικό μόνο έπειτα από έγκριση του Διευθυντή και του καθηγητή Φ.Α.
 6. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού την ώρα του μαθήματος εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι και δοθεί η αντίστοιχη άδεια από τον καθηγητή Φ.Α.
 7. Δεν επιτρέπονται οι ακρότητες στην εμφάνιση που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των μαθητών την ώρα του μαθήματος της Φ.Α. π.χ. τα σκουλαρίκια, κρίκοι, καρφίτσες σε ευαίσθητα σημεία του σώματος όπως επίσης η χρήση ρολογιών, βραχιολιών κ.α.
 8. Ακόμη, ακριβά αντικείμενα ή χρηματικά ποσά καλά είναι να μη φέρνονται ή ν’ αποθέτονται οπουδήποτε την ώρα του μαθήματος από τους μαθητές, διότι σε τυχόν απώλειά τους, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι και όχι ο καθηγητής Φ.Α.
 9. Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολείου.
 10. Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές έχουν το τιμητικό καθήκον να συμμετέχουν στα τμήματα των μαθητικών παρελάσεων εκπροσωπώντας το Σχολείο κατά τις Εθνικές Επετείους. Εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν απαλλαγή από το μάθημα Φ.Α. ή εκείνοι που για λόγους υγείας δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην παρέλαση, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή οι μαθητές που συμμετέχουν στην παρέλαση σε τμήματα πολιτιστικών συλλόγων (με αντίστοιχη, επικυρωμένη από το σύλλογο τους, βεβαίωση).
 11. Στη διάρκεια προβών ή εκδηλώσεων που εμπλέκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (π.χ. σχολικοί αγώνες, προπονήσεις, πρόβες παρελάσεων και γιορτών κλπ.) οι συνάδελφοι καθηγητές οφείλουν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές διότι συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και τη παιδαγωγική διαδικασία.
 12. Ρύπανση, φθορά ή ζημιά πάσης φύσης σε αθλητικό υλικό και εγκαταστάσεις-εξοπλισμό αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους και επιφέρει αυστηρή τιμωρία.

Επιστροφή