Χρήσιμες Πληροφορίες για Γονείς και Μαθητές


Φοίτηση

Η φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Κάθε κηδεμόνας, οφείλει να προσέλθει στο Σχολείο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να φροντίσει για την εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας που κηδεμονεύει (όποιος έχει την επιμέλεια του πρoσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του προς φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 458 του ποινικού κώδικα).

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α τάξης, επιπλέον των άλλων στοιχείων που θα ζητηθούν, πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο από γιατρό το Ατομικό Δελτίο Υγείας (σελ. 16 και 17 της συνημμένης ερμηνευτικής εγκυκλίου) του μαθητή/τριας. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Β και Γ τάξης, πρέπει να προσκομίσουν μια απλή ιατρική γνωμάτευση (για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής καθώς και στις αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση). Οι μαθητές που δεν έχουν προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση μέχρι 15 Νοεμβρίου, δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής και θα τους καταλογίζεται απουσία.


Δικαιολόγηση Απουσιών

Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα στο σχολείο, για να λαμβάνει γνώση της προόδου και της τακτικής ή μη φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Για την τακτική φοίτηση του/της μαθητή/τριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτη­σης των μαθητών/τριών κάθε τμήματος, αφού ενημερώσει τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ότι ο μαθητής/τρια συμπλήρωσε ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολό­γητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με την μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/μερο του ίδιου μήνα. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

Διαδικασία δικαιολόγησης απουσιών:
α) Σε περίπτωση απουσίας μίας (01) ή δύο (02) συνεχόμενων ημερών, για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, πρέπει ο ίδιος ο κηδεμόνας να προσέλθει στο Σχολείο και να προσκομίσει ενυπόγραφο σημείωμα-αίτηση δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο σχο­λείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα (10) ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.
β) Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιου­δήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό (με το άρθρο 54 του Ν. 4115/2013 επιτρέπεται η κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων απόρριψη ή αποδοχή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών). Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχω­ρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
γ) Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τμήματος. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λει­τουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογη­θούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου. Δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

Για τις διαδικασίες ενημέρωσης των γονέων και δικαιολόγησης των απουσιών ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 104/1979 και Π.Δ. 485/1983.


Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Η φόιτηση μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται επαρκής όταν:
α) Όταν οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν υπερβαίνουν τις εξήντα τέσσερις (64).
β) Όταν το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Αυτό σημαίνει, ότι εφόσον οι αδικαιολόγητες μπορούν να φθάσουν μέχρι τις εξήντα τέσσερις (64), οι υπόλοιπες πλέον των εξήντα τεσσάρων και μέχρι το σύνολο των εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, δηλαδη οι πενήντα (50), πρέπει να είναι δικαιολογημένες ή να οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό (με την προθεσμία προσκόμισης των δέκα (10) ημερών που ορίζει ο νόμος).
γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του, μπορεί να χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας, ο/η οποίος/α σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του/της οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιότατη.

Η φόιτηση μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ελλιπής όταν:
α) Όταν ο/η μαθητής/τρια σημείωσε πάνω από εκατόν δέκατέσσερις (114) απουσίες και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων επαρκής, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω (Γ.Μ.Ο.<15 και διαγωγή όχι κοσμιότατη).
β) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του, μπορεί να χαρακτηρίζει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή/τριας, ο/η οποίος/α σημείωσε περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκατέσσερις (214), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του/της οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιότατη. Μαθητές των οποίων η φόιτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται το Σεπτέμβριο σε προφορική και γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Ομάδας Α.

Η φόιτηση μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ανεπαρκής όταν:
O/η μαθητής/τρια σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.


Μετεγγραφή Μαθητών

Οι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο ομοιόβαθμο σχολείο, από την έναρξη του σχολικού έτους έως και την 1η Μαρτίου κάθε έτους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Μετοίκηση του μαθητή σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή.
β) Μετεγγραφή για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή.
γ) Αν ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.
δ) Αν ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.
ε) Αν ο μαθητής απέκτησε δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.
στ) Αν ο μαθητής αρχικά φοιτά σε Ιδιωτικό Γυμνάσιο, πρέπει να αποδείξει την αδυναμία καταβολής των διδάκτρων.

Οι μετεγγραφές αυτές ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητού, που συνοδεύεται από τα στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής. Μετεγγραφές μαθητών εκτός των ορίων του Νομού υπόκεινται αποκλειστικά στην έγκριση του Διευθυντή του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.

Μετεγγραφές μαθητών/τριων ενεργούνται από υπηρεσιακή ανάγκη ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων τους, μέχρι και την 20η Μαϊου κάθε έτους, σε περίπτωση:
α) Καταργήσεως Γυμνασίου ή ιδρύσεως Γυμνασίου ή υπεραριθμίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν.
β) Επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Για τις με αίτηση μετεγγραφές πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
1. Ο κηδεμόνας προσέρχεται στο σχολείο στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια και καταθέτει αίτηση με τα ανάλογα δικαιολογητικά.
2. Η ενδεχόμενη έγκριση της μετεγγραφής από τον Διευθυντή του σχολείου υποδοχής, γνωστοποιείται με υπηρεσιακό σημειώμα στο Διευθυντή του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.
3. Ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή υποχρεούται αμέσως μετά την έγκριση της μετεγγραφής, το γρηγορότερο δυνατό να εφοδιάσει τον μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα, δυνάμει του οποίου ο μαθητής αυτός μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο όπου μετεγγράφεται, μέχρι να λάβει το Ατομικό Δελτίο του.
4. Ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή, αφού συμπληρώσει και επισημοποιήσει, με σφραγίδα και υπογραφή, το προς διαβίβαση πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή, μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο επί ομοιότυπο Δελτίο τα στοιχεία, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμόν Μητρώου Μαθητών, τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς) που αφορούν στο σχολικό έτος που γίνεται η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του Ατομικού Δελτίου (αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προορισμού, απόφαση – το συντασσόμενο αντίγραφο Ατομικού Δελτίου, που μπορεί να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, επισημοποιημένο και αυτό, καταλαμβάνει τη θέση του αποσταλέντος πρωτοτύπου),  ενημερώσει περί της μεταβολής αυτής, το Μητρώο Μαθητών, αποστέλνει υπηρεσιακώς με ανάλογο υπηρεσιακό σημείωμα και επί αποδείξει στο σχολείο όπου μετεγγράφεται ο μαθητής το κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένο πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.
*Σημείωση: τα επισυναπτόμενα υπηρεσιακά σημειώματα και η αίτηση μετεγγραφής έχουν ως αποστολέα το 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών